Browsed by
Month: augustus 2010

Solidariteit doet de groep leven

Solidariteit doet de groep leven

Solidariteit, een mooi woord, een groot woord maar wat betekent dit voor ons ?

Als we proberen het te omschrijven, dan kunnen we zeggen dat het gaat over een onderlinge afhankelijkheidsband die een wederzijdse verantwoordelijkheid van hulpverlening en bijstand met zich meebrengt tussen de leden van eenzelfde groep verbonden door bijzondere banden.  Wat de Sint-Vincentiusvereniging betreft, wij zijn verbonden door onze inzet, dienstverlening en geloof.

Aldus leidt de solidariteit de mens om zich te gedragen alsof hij rechtstreeks geconfronteerd wordt met de problemen van de anderen, bij gebrek, is het de toekomst van de groep, dus ook zijn toekomst, die in het gedrang zou kunnen komen.

In haar poging te antwoorden op de vraag «  Wat is solidariteit ? » deelt Tanella Boni, een Ivoriaanse filosofe en schrijfster, ons haar interessante gedachte mee ; waarvan hier een uittreksel : « Handelen uit solidariteit is een manier om het leven menswaardiger te maken in een wereld van schuld, gift, verdeling en bijstand.  Een wereld van toenemende bezorgdheid voor de minderbedeelden. »

Mij inspirerend van wat zijne Heiligheid Paus Paulus VI zei in zijn encycliek “Populorum progressio”, wil ik u het volgende zeggen :

De solidariteitsplicht van de vincentianen geldt ook voor de Conferenties.  De welgestelde Conferenties hebben de dringende plicht de Conferenties te helpen die moeilijkheden ondervinden om hun missie te volbrengen, onze missie, van hulp aan de minderbedeelden.

Elke Conferentie moet het nodige doen om de middelen te verwerven die het toelaten de verzoeken te beantwoorden en ook om deel te nemen aan de solidaire ontwikkeling van de Sint-Vincentiusvereniging in België en in de wereld.

Tegenover de moeilijkheden die sommige « arme » Conferenties ondervinden, moet men het als normaal beschouwen dat elke welgestelde Conferentie een deel van haar middelen besteedt om ook hen toe te laten, de armoede waarmee ze in aanraking komen, te verlichten.

Beste vincentiaanse vrienden, als we het willen, dan lukt het ons.  Deze solidariteit bestaat al.  Het is nu aan ons om ze uit te breiden, er onze sluitsteen van te maken die de ganse vincentiaanse actie staande zal houden ten voordele van de kansarmen, die sint Vincentius « onze meesters » noemde.

Laat ons de solidariteit aandurven, durven de hand te reiken en het leven zal dan heel kleurrijk schitteren.

Léon Even

SVV_Hand10A4

De notulen van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen

De notulen van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen

Wij stellen u hier een vertaling voor van het artikel van François De Bauw, advocaat bij de balie van Brussel, verschenen in “ASBL Actualités”, dat wij hier overnemen met de welwillende toestemming van Edipro.

Inleiding

U vindt hieronder een herhaling van de vereisten (1.) in het kader van de notulen van een raad van bestuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of van een algemene vergadering van de leden ervan. De notulen vormen het document dat alle belangrijke feiten in verband met genoemde vergadering vermeldt. Ze vormen het bewijs dat de procedure die tot de besluitvorming heeft geleid correct verlopen is, en het materiële en authentieke bewijs van de wilsbeschikking van de deelnemers door het resultaat van de stemming te registreren. Het dient dus ter staving van de besluiten genomen door de verschillende organen in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden, besluiten die deze organen enkel geldig kunnen nemen als hun leden, die naar behoren zijn geconvoceerd en zijn samengekomen op één plaats, daarbij formeel een raad van bestuur of een algemene vergadering hebben gevormd.

Opstelling ter plaatse

Wanneer de notulen opgesteld worden in authentieke vorm door een notaris, horen ze ter plaatse opgesteld te worden. In de praktijk stelt de notaris de notulen op op basis van een ontwerp dat hij opstelt tijdens de raad van bestuur of de algemene vergadering. Ook wanneer de notulen een onderhandse akte zijn, moeten ze ter plaatse opgesteld worden. In de praktijk wordt vaak afgeweken van dit principe, maar de moderne tekstverwerkingsmiddelen maken het mogelijk om een definitief document op te stellen, nagelezen en verbeterd, binnen een relatief korte tijdspanne als de secretaris van de raad van bestuur of de algemene vergadering werkt op basis van een schets of een ontwerp.

Inhoud

Wat de eigenlijke inhoud betreft, moeten de notulen een zakelijk en objectief werkstuk zijn. Behoudens uitzonderingen hoeven ze geen letterlijke weergave van de debatten te omvatten. Het volstaat dat deze debatten worden samengevat. Ze moeten de materiële feiten vermelden die aantonen dat de wettelijke en statutaire formaliteiten zijn vervuld, en moeten daartoe nauwkeurig aangeven wat er gedaan wordt, veeleer dan wat er gezegd wordt, zodat de gevolgen later uit deze daden kunnen worden afgeleid, bijvoorbeeld om een rechtbank die zich over een geschil ter zake moet buigen, in staat te stellen de relevantie ervan in te schatten. In dat kader moeten de notulen van een raad van bestuur concreet volgende feiten vaststellen: (i) de plaats van de vergadering, (ii) de datum en het openingsuur van de vergadering, (iii) de vaststelling dat de bestuurders zijn geconvoceerd met inachtneming van wat voorgeschreven is door de statuten, (iv) de verificatie van het eventueel vereiste aanwezigheidsquorum, (v) de vermelding van de documenten die het voorwerp van een stemming uitmaken of die de stemming door de bestuurders mogelijk kunnen hebben beïnvloed en daarom bij de notulen dienen te worden gevoegd, (vi) de vermelding van de verklaringen gedaan tijdens de vergadering die een stemming mogelijk hebben beïnvloed, (vii) de exacte omschrijving van de genomen besluiten, (viii) het resultaat van elke stemming met vermelding van het aantal stemmen voor en tegen en de onthoudingen (het is niet nodig om aan te geven hoe iedere deelnemer heeft gestemd, tenzij iemand daar uitdrukkelijk om verzoekt voor wat hem betreft en (ix) het tijdstip waarop de vergadering gesloten wordt verklaard.

Voor de algemene vergaderingen moeten de notulen concreet volgende zaken vermelden: (i) de plaats van de vergadering, (ii) de datum van de vergadering en het tijdstip waarop de voorzitter de vergadering voor geopend verklaart, (iii) in voorkomend geval de gevolgde procedure voor de samenstelling van het bureau en de namen van de leden ervan, (iv) de vaststelling van de datum waarop de convocaties naar de leden zijn verstuurd om ze te convoceren, (v) de verificatie van de ondertekening door de deelnemers van de presentielijst, (vi) de aard van de eventuele betwistingen met betrekking tot de toelating tot de vergadering en de stemming, en de manier waarop deze betwistingen geregeld zijn, (vii) de aanvankelijke verificatie van het eventueel vereiste aanwezigheidsquorum, (viii) de verklaring waarmee de vergadering vaststelt dat zij geldig kan beraadslagen, (ix) de vermelding van het voorlezen, of de ontheffing van deze lezing, van de verslagen aan de vergadering door de raad van bestuur en de revisor, (x) de exacte omschrijving van de voorstellen die ter stemming worden voorgelegd, (xi) de vermelding van de documenten die het voorwerp van een stemming uitmaken of die de stemming op de vergadering mogelijk hebben kunnen beïnvloeden en die daarom bij de notulen dienen te worden gevoegd, (xii) de vermelding van de verklaringen gedaan tijdens de vergadering die de stemming op de vergadering mogelijk hebben kunnen beïnvloeden, (xiii) de vermelding van de vragen gesteld aan de bestuurders en revisoren en de vermelding van de gegeven antwoorden, voor zover deze de stemming op de vergadering mogelijk hebben kunnen beïnvloeden, meer bepaald de stemming over de decharge aan de bestuurders, (xiii) het resultaat van iedere stemming met vermelding van het aantal stemmen voor en tegen en de onthoudingen, en de verklaring van de voorzitter houdende dat het voorstel van besluit is aangenomen of verworpen, (xiv) de vermelding van de identiteit van de stemmers (voor en tegen) en van hen die zich hebben onthouden kan nuttig zijn als bewijs van de stemming van een bepaalde deelnemer om eventuele latere geschillen te voorkomen, (xv) de vermelding van het voorlezen van het ontwerp van de notulen en van het aannemen van de tekst ervan door de vergadering en (xvi) het tijdstip waarop de vergadering gesloten wordt verklaard.

Verklaringen en voorbehoud

Elke deelnemer aan een raad van bestuur of een algemene vergadering heeft het recht om in de notulen bepaalde tegenkantingen, verklaringen, opmerkingen of voorbehoud in verband met de inhoud van de beraadslagingen of een besluit, of in verband met de manier waarop de notulen zelf vaststellen wat er gebeurd is op de vergadering, in de akte te laten opnemen. De andere deelnemers kunnen zich hier niet tegen verzetten. Na mondelinge mededeling aan de deelnemers kunnen deze opmerkingen gedicteerd worden aan de secretaris of overhandigd worden in de vorm van een geschreven notitie, die bij de notulen gevoegd zal worden en waar deze notulen naar zullen verwijzen. De auteur van deze opmerkingen dient de tekst ervan zelf op te stellen: hij kan de secretaris daar niet de opdracht toe geven. Dit recht om opmerkingen en voorbehoud in de notulen te laten opnemen mag enkel uitgeoefend worden als zij de werking van de raad van bestuur of de algemene vergadering en de zaken van de vereniging betreffen. Het mag in geen geval gebruikt worden om in de notulen de beledigende of lasterlijke uitspraken te laten opnemen die zouden kunnen zijn uitgewisseld tijdens de beraadslagingen.

Bijlagen

Diverse documenten moeten bij de notulen van een algemene vergadering gevoegd worden: (i) de bewijsstukken van de convocaties wanneer deze convocaties via aangetekend schrijven met de post zijn verstuurd, (ii) het origineel van de presentielijst, ondertekend door de leden of hun gevolmachtigden, en medeondertekend door de leden van het bureau van de vergadering, (iii) het ondertekende origineel van de volmachten verstrekt door diegenen die via een volmachthouder deelnemen aan de vergadering, (iv) het ondertekende origineel van de door de raad van bestuur of de revisor aan de vergadering voorgelegde verslagen, (v) in voorkomend geval de tekst van het voorbehoud of de verklaringen van een deelnemer die niet zouden zijn opgenomen in de hoofdtekst van de notulen en (vi) ieder ander document dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een stemming of dat de stemming op de vergadering mogelijk kan hebben beïnvloed. De bijlagen bij de notulen van een raad van bestuur zijn doorgaans alle documenten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een stemming (meer bepaald de tekst van de door de raad goedgekeurde verslagen voor de voorlegging aan de leden) of die de stemming op de vergadering mogelijk kunnen hebben beïnvloed. Daar komt in voorkomend geval het origineel bij van de volmachten van de bestuurders die vertegenwoordigd zijn door een van hun collega’s als de statuten een dergelijke vertegenwoordiging toelaten. Er zal in de hoofdtekst van de notulen uitdrukkelijk verwezen worden naar iedere afzonderlijke bijlage en naar de redenen om haar bij de notulen te voegen. Om latere betwistingen te voorkomen, wordt aangeraden dat voor een vergadering de leden van het bureau, en voor een raad van bestuur de voorzitter en de secretaris of zelfs alle ondertekenaars van de notulen, elk van de bij de notulen gevoegde pagina’s ne varietur paraferen bij onderhandse akten.

Presentielijst

Een belangrijke bijlage bij de notulen is de presentielijst die voor iedere vergadering moet worden opgesteld. Dit document is van doorslaggevend belang: het biedt de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering te controleren en het eventueel vereiste aanwezigheidsquorum vast te stellen, de correctheid van de stemmingen te controleren en het bewijs aan te dragen van de correcte samenstelling van de vergadering. Hetzelfde geldt voor de diverse documenten die de vermeldingen van deze lijst staven, meer bepaald de volmachten en procuraties van de vertegenwoordigers van de rechtspersonen die aan de vergadering deelnemen. De lijst wordt doorgaans ondertekend, voor het binnengaan van de vergaderzaal, door het lid of zijn volmachthouder, naast de vermelding van zijn naam. De lijst is definitief wanneer het bureau en de vergadering de verificatie van de volmachten hebben gecontroleerd. Zij wordt vervolgens medeondertekend door de leden van het bureau en wordt bij de notulen gevoegd. De verschillende vermeldingen van de lijst worden soms niet in een apart document maar wel in de hoofdtekst van de notulen opgenomen. Hier is vanzelfsprekend niets op tegen.

Handtekening

De notulen, bij onderhandse akte of opgesteld door een notaris in authentieke vorm, bestaan pas als zodanig wanneer ze ondertekend zijn door diegenen die er hun handtekening op moeten aanbrengen. Wanneer de notulen bij onderhandse akte worden opgesteld, heeft de afwezigheid van bepaalde handtekeningen enkel een invloed op de geldigheid van de notulen, en niet op die van de genomen besluiten. Het bestaan van notulen is niet onontbeerlijk voor de geldigheid van de besluiten van de raad van bestuur of de algemene vergadering: het is enkel een bewijsstuk. Als de handtekening van bepaalde bestuurders ontbreekt bij een raad van bestuur of, voor een algemene vergadering, die van bepaalde deelnemers, zal de rechtbank zich uitspreken over de reikwijdte en de bewijskracht van het document. In dat kader zal erover gewaakt worden dat onderaan de notulen de redenen worden vermeld waarom bepaalde handtekeningen ontbreken (weigering, vertrek vóór het opstellen van de notulen, enz.).

Valse verklaringen

In voorkomend geval kunnen de ondertekenaars van notulen die leugenachtige verklaringen bevatten inzake de datum van de vergadering en de mededeling en lezing van de verslagen en die bedoeld zijn om de correcte afwerking tegen een bepaalde datum te staven van formaliteiten die pas later zijn voltooid, worden vervolgd wegens valsheid in geschrifte. Hij die een document opstelt en het voorlegt als het origineel van de notulen van een beraadslaging die nooit heeft plaatsgevonden, stelt zich bloot aan vervolging uit diezelfde hoofde of wegens het gebruik van valse documenten.

Conclusie

Het naleven van de regels die hierboven in herinnering zijn gebracht, staat borg voor de wettiging van de besluiten genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering van de leden en zal latere problemen en betwistingen voorkomen. Het is dan ook ten stelligste aan te raden ze nauwgezet te volgen.

1. Deze beknopte herinnering heeft niet de bedoeling exhaustief te zijn. Voor een meer diepgaande bespreking verwijzen wij graag naar zijn werk “Les assemblées générales dans les sociétés anonymes” (Brussel, Bruylant, 1996). De meeste regels die van toepassing zijn voor de naamloze vennootschappen, en die geïnspireerd zijn op die van de vergaderingen met beslissingsrecht, zijn ook van toepassing voor verenigingen zonder winstoogmerk.

Vincentius achterna in zijn liefde, compassie, barmhartigheid en professionaliteit. (2/4)

Vincentius achterna in zijn liefde, compassie, barmhartigheid en professionaliteit. (2/4)

Goede vrienden,

Ook in deze tweede aflevering naar aanleiding van de 350°verjaardag van het overlijden van de Heilige Vincent Depaul ,volgen wij met veel dankbare aandacht de gedachten van Broeder René Stockman, Generaal overste van de Broeders van Liefde.

Tegelijk mogen we onszelf niet verliezen in de actie maar voldoende tijd blijven nemen om geestelijk op peil te blijven.  Onze naastenliefde moet gevoed blijven worden met Godsliefde.  “We moeten ons helemaal aan God overgeven om deze waarheid goed tot ons door te laten dringen zodat ons hele doen en laten erdoor bepaald wordt.  God heeft ons uitgekozen als  instrumenten van zijn onmetelijke vaderliefde”.

Voor Vincentius dienen de Martha en de Maria uit het evangelie mekaar te ontmoeten.  Hij is zowel Martha als Maria. “Leven volgens het evangelie betekent enerzijds in stilte, gebed en bezinning voor zichzelf inzicht en kracht opdoen, om dan naar de mensen toe te gaan en hen te laten delen in dat geestelijk voedsel.  Het komt er op aan de levenshouding van Martha en die van Maria beide in praktijk te brengen.

“We moeten God liefhebben, maar laat het gebeuren met de krachtinspanning van onze armen en in het zweet van ons aanschijn.  Neen, laten we onszelf niet voor de gek houden: onze hele taak bestaat uit handelen”. Deze eenheid tussen bidden en handelen, deze relatie tussen beide, waarbij de caritas haar ware bron vindt in het gebed, draait Vincentius ook om, omdat hij uiteindelijk de hoogste prioriteit geeft aan de caritas.  Caritas komt altijd eerst, maar aangezien caritas niet kan bestaan zonder gebed, moet het gebed aan de basis liggen.  Maar caritas wordt ook gebed en is gebed juist omwille van die onverbreekbare band tussen de twee.  “De dienst aan de armen moet de hoogste prioriteit hebben en kan geen uitstel lijden.  Als dus in de tijd die voor het gebed is vastgesteld, een geneesmiddel moet worden gebracht aan iemand die daar om verlegen is, of op andere wijze hulp moet worden geboden, doe dat dan gerust en draag het aan God op alsof je het gebed niet onderbrak.  En wees niet ongerust omdat je vanwege de dienst aan de armen het gebed zou hebben verwaarloosd.  Men verwaarloost God niet als men hem om zijnentwil verlaat.  Wanneer men dus het gebed omwille van een arme afbreekt, bedenk dan dat dit juist dienst aan God is.  De liefde, waar alles op georiënteerd moet zijn, staat boven de reglementen.  De liefde is de meesteres.  Dus moet men alles doen wat zij beveelt”.  Dat is wel één van de sterkste Vincentiaanse teksten, waaruit het “God om God verlaten” is ontstaan.  Voor Vincentius is het duidelijk dat Jezus die in het tabernakel aanwezig is, ook aanwezig is in de arme, want hij ziet de arme als de icoon van Jezus.

Tenslotte vermelden we hier nog het belang dat Vincentius hechtte aan samenwerking.  Hij verstond de kunst om anderen aan te zetten om in zijn projecten te treden, om mee die revolutie van de caritas waar te maken.  Hij roept rijke dames op om hun salon te verlaten en soep te gaan delen aan de armen.  Zo ontstaan zijn caritasverenigingen.  Voor zijn volksmissies spreekt hij jonge mannen aan en legt daarmee de basis van de congregatie van de Missie.  En voor de Dochters der Liefde doet hij beroep op Louise de Marillac en graag herinnert hij zich dat boerenmeisje Marguerite Naseau die hem tot de idee bracht dat hij alleen maar met de armen de armen echt kan dienen.

Vincentius slaagde erin wel als eerste in zijn tijd om aan vrouwen en leken een volwaardige plaats te geven in de Kerk door hen grote verantwoordelijkheden toe te vertrouwen.

We mogen stellen dat Vincentius a Paulo een grote dienst heeft bewezen aan de Kerk, aan de maatschappij, en met de wijze waarop hij zijn ideeën gestalte gaf tot op vandaag richtinggevend en inspirerend is voor velen.

Wat is caritas?

Het uitgangspunt van de caritas  is het liefdesgebod van Jezus zoals Hij dit formuleerde als antwoord op de vraag van de Farizeeën wat het voornaamste gebod is in de Wet: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten” (Mt. 22, 37-40). Doe dit, en ge zult leven … ten volle leven!

In deze tekst wordt verwezen naar de Wet en de Profeten. We zouden kunnen zeggen dat het liefdesgebod zijn wortels vindt in de Wet en bij de Profeten. In de Torah lezen we inderdaad dat we de armen niet mogen veronachtzamen, want God staat aan hun kant (Deut. 15, 1-11). En er wordt ook verwezen naar de specifieke categorieën die onze aandacht verdienen: wezen, weduwen, vreemdelingen, levieten.

De Profeten nu geven stem aan wat in de Torah staat. We lezen bij Jesaja 58, 6-7: “Is dit niet de vasten zoals ik verkies: boosaardige boeien losmaken,de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven,en alle jukken doorbreken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; de naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?”

Ook Ezechiël 18, 5-9: in dezelfde zin een aantal aansporingen: “Als iemand rechtvaardig is en handelt naar wet en recht, geen offermaal houdt op de bergen en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het volk Israël, andermans vrouw niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw in haar stonden, niemand verdrukt, aan de schuldenaar het onderpand teruggeeft en zich andermans goed niet toeëigent, zijn voedsel met de hongerigen deelt en de naakte kleding verschaft, niet uitleent tegen rente, geen woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt en een eerlijk vonnis velt tussen twee partijen, naar mijn voorschriften leeft en nauwgezet mijn geboden onderhoudt: dan blijft deze rechtvaardige in leven, godsspraak van de Heer God.”

In het boek Tobit, het boekje bij uitstek vol goede werken, lezen we nog: “Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed alles wat je overhebt zonder enige jaloezie aan aalmoezen. Leg je brood op het graf van de rechtvaardige maar geef het niet aan de zondaars” (Tobit 4, 16-17).

Jezus zal deze profetische teksten gebruiken wanneer Hij de vraag krijgt van de leerlingen van Johannes of Hij de te verwachten Messias is: “Blinden zien weer, kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd” (Mt. 11, 5).

Heel de zaak van de naastenliefde bij Jezus is dan ook terug te brengen en is te kaderen in het liefdesgebod. Dus alles wat Jezus zegt en doet met betrekking tot de naastenliefde moeten we lezen in het licht van Mt. 22, 37-40 en ligt in het verlengde van de Wet en de Profeten. Dit liefdesgebod en meer specifiek de naastenliefde wordt door Jezus zelf geconcretiseerd in de werken van barmhartigheid. We vinden ze uitgedrukt in een aantal teksten. Bij de zending van de apostelen horen we Jezus zeggen: “Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen en drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven” – Mt. 10, 8 – “Jezus ging de berg op. Er kwamen veel mensen naar hem toe met kreupelen, blinden, verminkten, stommen en nog veel anderen bij zich; ze legden die aan zijn voeten neer, en Hij genas hen” (Mt. 15, 30-31).

De opsomming in Mt. 25 van de oordeelscriteria vormen de eigenlijke basis van de werken van barmhartigheid. Jezus besluit met een zeer merkwaardige zin: “Al wat ge gedaan hebt voor één van deze geringsten hebt ge voor Mij gedaan.” Deze zin is slechts te begrijpen in het licht van het liefdesgebod, waar ook de liefde tot God, tot de naaste en tot zichzelf op dezelfde lijn wordt geschreven. We willen even dit drievoudige liefdesgebod ontleden.

Wordt vervolgd.

Boodschap van Michael Thio, nieuwe algemene internationale voorzitter, aan de Vincentianen

Boodschap van Michael Thio, nieuwe algemene internationale voorzitter, aan de Vincentianen

Op 29 mei 2010 werd M. Michael Thio van Singapour, te Salamanca, Spanje, verkozen tot XVde Algemene Voorzitter, met 87 % van de stemmen.  Hij zal in functie treden op 27 september 2010.  Hieronder vindt u zijn boodschap aan alle Vincentianen in de wereld.

Mijn beste Vincentiaanse Medebroeders,

Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen waarvan u blijk gaf door mij te verkiezen als 15de Algemene Voorzitter.  Ik zal uw gebeden en uw steun nodig hebben opdat we, samen met het Bestuur van de Algemene Internationale Raad, het prachtige werk van onze stichters kunnen verderzetten.  Wij zijn geroepen voor een Vincentiaanse missie en voor een dienstenmissie van Christus temidden van de armen.  We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid ons te vergewissen dat we onze belofte en onze verbintenis naleven aan de zijde van Christus, Zalige Frédéric Ozanam en zijn metgezellen.

Vandaag maakt de Vereniging deel uit van een van de meest geëerbiedigde, gekende, bloeiende en inspirerende liefdadigheidsapostolaten in de wereld.  Op grond van de vroomheid, vindingrijkheid en inspiratie van Zalige Frédéric en zijn vrienden, verleent de Vereniging respect en hulp aan miljoenen armen in de wereld.  Wij noemen hen « onze vrienden in nood ».  Wij maken deel uit van deze erfenis en, u en ik, zullen ze in stand houden en we zullen ze beter maken door een systemische verandering en door de menselijke waardigheid weer in te voeren.  Zalige Frédéric Ozanam zei « Laten we naar de armen toegaan.  We moeten niet enkel praten, maar handelen en via onze daden de vitaliteit van ons geloof uitdrukken».

Het lijdt geen twijfel, uw vrijgevigheid en uw inzet om uw tijd en uw krachten te bundelen om u in te zetten voor de armen is lofwaardig.  Niettemin moeten we ervoor zorgen dat onze dienst voor de armen kenmerkend en heilzaam is.  Ons werk moet ons christelijk leven als apostelen van Christus uitstralen.  We moeten een werk- en gebedsgemeenschap blijven, Christus in het centrum van ons leven houden, en dat doen wij.  Eenieder moet steeds meer een volgeling van Christus zijn, een beter mens worden, een beter Vincentiaan en een beter Christen zijn.  « De Liefde van Christus dringt ons », zoals de Heer het ons zegt in 2 Cor 5 : 14.

Ik wens enkele hoofdthema’s van mijn programma in het kort samen te vatten, thema’s waaraan wij ons moeten wijden en die we moeten uitbreiden :

Spirituele vorming, vorming van de bestuurders en de leden

De spirituele vorming van de leden is absoluut fundamenteel en noodzakelijk om ons apostolaat en onze vincentiaanse spiritualiteit te vergroten.  De vorming en de ontwikkeling van de bestuurders en leden zijn essentieel als we willen dat ze goede en geïnspireerde leden en leiders zijn.

Internationalisatie

Als globale charitatieve organisatie zullen we de internationalisatie van de Vereniging blijven nastreven en ze versterken.  We zullen ook de diverse nationaliteiten binnen het Bestuur van de Algemene Raad blijven behouden.

Groei van de Vereniging

Dit omvat zowel de vestiging in nieuwe landen als de uitbreiding van onze dienstenbundel.  De Internationale Structuur zal de actie ondersteunen door Internationale Verbroederingen en met de hulp van VinPaz.

Communicatie

Een doeltreffende communicatie is een essentieel onderdeel van de overbrenging van de informatie.  Ze bevordert de duidelijkheid en de kennis van de situaties zowel binnen als buiten de Vereniging.

Jeugd / Jonge Volwassenen

Het is essentieel zich te concentreren op de jeugd, de jonge volwassenen en hun ontwikkeling.  Het is ook noodzakelijk hen sterk aan te moedigen en hen alle mogelijke opportuniteiten te geven om actief deel te nemen aan de groei, het leiderschap en de vitaliteit van de Vereniging.

Vincentiaanse Familie

Het is belangrijk te werken aan een grotere samenwerking met de verschillende afdelingen van de Familie.  In het bijzonder voor de wederzijdse heilzame projecten en voor het uitwisselen van onze kennis, ervaring, deskundigheid en bekwaamheden.

Verhouding met de Hiërarchie

We zullen de nauwe en sterke banden met de Hiërarchie behouden.

Interconfessionele samenwerking

We zullen met andere Katholieke en Christelijke organisaties samenwerken aan liefdadigheids- en rechtvaardigheidswerken in de zin van dialoog en oecumenische acties van de Kerk.

Volksrepubliek China

We moeten met voorzichtigheid en oplettendheid werken aan de ontwikkeling van  activiteiten in China.

Financiën

Wij danken de 16 landen van het Concordaat die beloofd hebben om regelmatig hun solidariteitsbijdrage te storten, dit heeft de financiën van de Algemene Raad aanzienlijk verbeterd.  Wij vragen aan alle andere landen om eveneens hun bijdrage te blijven leveren want dit is essentieel, en verplicht volgens de Statuten.

Het gaat hier in geen geval over een complete lijst maar ze geeft onze belangrijkste oriëntatie weer.  In functie van de evolutie zullen we, indien nodig, de prioriteiten herzien.  Laten we samenwerken in de geest van onze stichters om de droom van Zalige Frédéric te verwezenlijken : « de wereld te omsluiten in een netwerk van liefdadigheid ».

« Gelukkig wie zorgt voor de armen !  De Heer zal hem bewaren en in leven houden. » (Psalm 41 : 2-3)

Laten we ons bewaren in onze gebeden en de voorspraak van Moeder Maria, St Vincentius en Zalige Frédéric nastreven en onze Vincentiaanse roeping verderzetten voor de glorie van God.

Dank aan allen en dat God u moge zegenen !

Michael Thio,

XVde Algemene Voorzitter