Browsed by
Month: december 2010

Moge Kerst…

Moge Kerst…

Moge Kerst 2010

als herinnering aan hem die niks anders wil

dan mensen losweken uit de starheid van ver(k)ankerde wetten

en uit overheersing door religieuze en politieke leiders

vooral voor hen die er het meest naar uit kijken

– vlakbij en veraf –

ook vandaag

een tikkeltje hoop op heling en vernieuwing betekenen

in eigen leven

en in strukturen die mensen besturen.

Alle goeds,

Jef

(Jef Heynderycx – Huize Nieuwpoort, Gent)

Sociale maatregelen voor elektriciteit en verwarming

Sociale maatregelen voor elektriciteit en verwarming

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom zijn een aantal sociale maatregelen voorzien in de energiewetgeving. Zo heeft elke inwoner van Vlaanderen recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit. Ook kunnen bepaalde afnemers genieten van lagere energieprijzen. Daarnaast zijn er maatregelen die voorkomen dat klanten die problemen hebben met het betalen van hun elektriciteits- en/of gasfacturen, zomaar worden afgesloten van elektriciteit en/of aardgas.

WETGEVING 2009

Op 13 maart 2009 werd het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt goedgekeurd. Sinds 1 juli 2009 is dit nieuwe besluit geldig en werden de vroegere besluiten met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen opgeheven.

Dit besluit is enkel van toepassing op huishoudelijke afnemers. De definitie van huishoudelijke afnemer werd aangepast (voor elektriciteit sinds januari 2009, voor aardgas sinds juli 2008). Voor deze aanpassing werd elke aansluiting op een adres waar minstens 1 persoon gedomicilieerd was, beschouwd als een huishoudelijke afnemer. Sinds de aanpassing komt hier nog een extra eis bij: het contract moet ondertekend zijn door een privé-persoon en niet door een onderneming met een ondernemingsnummer. Bovendien moet de aansluiting aangesloten zijn op het net tot 1.000 volt (laagspanning). Zogenaamde gemengde afnemers, die wel gedomicilieerd zijn op het adres van de aansluiting maar die het contract op naam van de onderneming gezet hebben, hebben dus geen recht meer op de sociale beschermingsmaatregelen. Als zij hun factuur niet correct betalen, kunnen ze zondermeer worden afgesloten.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe besluit die op 1 juli 2009 in voege gingen, zijn de volgende:

De definitie van ‘beschermde afnemer ‘ wijzigt

Procedure wanbetaling bij leveranciers: de leverancier moet een opzegtermijn van 60 dagen geven als hij het contract van zijn klant opzegt wegens wanbetaling

Procedure wanbetaling bij netbeheerders: de netbeheerder moet nu ook een herinneringsbrief en ingebrekestelling versturen als de afnemer zijn facturen bij de netbeheerder niet correct betaalt vooraleer hij een budgetmeter mag plaatsen

Het hulpkrediet in de elektriciteitsbudgetmeter wordt opgetrokken van 50 naar 200 kWh
Er worden vanaf midden 2009 ook aardgasbudgetmeters geplaatst bij aardgasafnemers die hun aardgasfactuur bij de netbeheerder niet correct betalen.

In het OCMW of klantenkantoor kan de afnemer zijn budgetmeterkaart ook opladen via bancontact, dus zonder dat hij eerst op de post een storting moet doen

Afsluiten zonder via de lokale adviescommissie te passeren kan enkel in geval van onveiligheid, bij energieverbruik zonder contract na een verhuis, bij leegstand en fraude. In het nieuwe besluit wordt uitgelegd welke procedure de netbeheerder in die gevallen moet volgen.

Ook de gevallen waarin de netbeheerder slechts mag afsluiten na advies van de LAC worden gedetailleerder beschreven.

DEFINITIE BESCHERMDE AFNEMER

Sinds 1 juli 2009 wordt de categorie ‘beschermde afnemer’ gelijk gesteld met de categorieën van afnemers die recht hebben op de sociale maximumprijs. Voorheen was de categorie beschermde afnemers uitgebreider. Ook personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in collectieve schuldenregeling, personen in budgetbegeleiding bij het OCMW werden vroeger beschouwd als beschermde afnemer. Maar sinds 1 juli 2009 kunnen zij dus niet meer genieten van bepaalde voordelen.

PROCEDURE WANBETALING BIJ LEVERANCIERS

Hieraan verandert niets behalve het feit dat een klant van wie het contact wordt opgezegd door zijn leverancier, sinds 1 juli meer tijd krijgt om een nieuwe leverancier te zoeken. De leverancier moet hem immers een opzegperiode van 60 in plaats van 30 dagen geven. Als de klant uiterlijk 8 dagen voor het einde van deze opzegperiode geen leverancier gevonden heeft, neemt de netbeheerder na de opzegperiode de levering over.

PROCEDURE WANBETALING BIJ NETBEHEERDERS

Sinds 2007 moest de netbeheerder, vooraleer hij een budgetmeter mag plaatsen, al een aangetekende ingebrekestelling versturen als de afnemer zijn facturen bij de netbeheerder niet correct betaalt. Vanaf 1 juli moet hij, net als de leverancier, eerst een herinneringsbrief versturen en dan pas een ingebrekestelling.

BUDGETMETER

In nieuwe sociale woningen wordt standaard een budgetmeter geplaatst. Deze werkt echter als een gewone meter zolang de afnemer zijn facturen correct betaalt.

In het vervolg kunnen afnemers bij het opladen van hun budgetmeterkaart in het OCMW- of klantenkantoor ook betalen met bancontact. Ze moeten dus niet meer eerst via het postkantoor passeren om er een storting te doen.

Eens het opgeladen bedrag is opgebruikt, treedt het hulpkrediet in werking. Dit hulpkrediet in de budgetmeter elektriciteit wordt opgetrokken van 50 naar 200 kWh.

AARDGASBUDGETMETER

Tot midden 2009 werden geen budgetmeters voor aardgas geplaatst omdat er nog problemen met de veiligheid waren. Deze problemen zijn intussen opgelost. Vanaf het tweede semester van 2009 zullen de netbeheerders ook aardgasbudgetmeters plaatsen bij wanbetalers. Ook mensen die in het verleden hun gasfactuur bij de netbeheerder niet betaalden, krijgen een aardgasbudgetmeter. De netbeheerder kan echter niet overal tegelijk zo’n aardgasbudgetmeter plaatsen. De netbeheerders krijgen maximum 3 jaar de tijd om deze overal waar nodig te plaatsen.

In de aardgasbudgetmeter zit ook een hulpkrediet ter waarde van 1.000 kWh. De aardgasbudgetmeter bevat echter geen ‘begrenzer, zoals de 10A-functie in de budgetmeter voor elektriciteit. Als het opgeladen bedrag en het hulpkrediet verbruikt zijn, kan de afnemer geen gas meer verbruiken. Mensen die verwarmen op aardgas doen er goed aan om ook in de zomerperiode hun budgetmeterkaart voor aardgas op te laden zodat ze in de winter niet voor verrassingen komen te staan.

AFSLUITEN ZONDER LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC)

Afsluiten bij onveiligheid kon voor 1 juli 2009 ook al en logischerwijze zonder dat de LAC wordt geconsulteerd. De netbeheerder mag ook afsluiten als de afnemer fraudeert en niet akkoord gaat om de elektriciteits- of aardgasmeter terug in de oorspronkelijke staat te herstellen. Als de netbeheerder vermoedt dat een woning leegstaat na een dubbele controle of als de eigenaar bevestigt dat het huis leeg staat maar geen contract afsluit, mag hij ook afsluiten zonder LAC. Tenslotte mag een netbeheerder ook afsluiten als een afnemer verhuist naar een bepaalde woning en in deze woning energie verbruikt zonder dat hij een contract wil ondertekenen. De afnemer wordt in dat geval eerst aangemaand om snel een leverancier te zoeken, dan wel om zijn eigen leverancier te verwittigen van zijn verhuis. Als hij niet reageert, gaat de netbeheerder ter plaatse met een regularisatieformulier met de vraag dit te ondertekenen. Als de afnemer dit niet wil ondertekenen, mag de netbeheerder afsluiten.

AFSLUITEN NA ADVIES LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC)

Als de netbeheerder vermoedt dat een klant met een budgetmeter voor elektriciteit schulden opbouwt omdat hij al zolang zijn budgetmeterkaart niet heeft opgeladen, zal hij de klant vragen om langs te komen en een regeling te treffen. Doet de klant dit niet, dan zal de netbeheerder aan de LAC vragen om de stroombegrenzer (10A) in de budgetmeter uit te schakelen. Als een klant die schulden heeft, geen toelating geeft aan de netbeheerder voor de plaatsing van een budgetmeter, voor een meteropname of voor de uitschakeling van de stroombegrenzer, dan zal de netbeheerder aan de LAC vragen om te mogen afsluiten. Als een klant bij de netbeheerder terecht kwam nadat zijn contract werd op gezegd om een andere reden dan wanbetaling, binnen 90 dagen geen nieuwe leverancier vindt, dan mag de netbeheerder aan de LAC vragen om af te sluiten.

EN IN BRUSSEL ?

Er zijn verschillen met Vlaanderen.  Het is niet mogelijk hier een complete inventaris op te stellen.  U moet evenwel onthouden dat de oplossing van een budgetmeter niet voorzien is en dat de vermogensbegrenzer (6 ampere) enkel geïnstalleerd wordt aan het einde van een herinneringsprocedure en een ingebrekestelling.

Ander merkbaar verschil : geen enkele gas of elektriciteitsafsluiting mag gebeuren zonder de naleving van de procedures bepaald in de maatregelen en zonder dat de contractbreuk vooraf uitgesproken wordt door de Vrederechter. (1)

In de praktijk lijkt het dat weinig huishoudens werkelijk gebruik maken van deze bijkomende beschermingen (zowel in Brussel als in Vlaanderen).  Hetzij omdat de formaliteiten om het statuut van beschermde afnemer te bekomen niet in orde zijn, of omdat de distributienetbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld, zich op het gepaste moment wenden tot de Lokale Adviescommissie (LAC).

(1) Meer inlichtingen vindt u op www.brugel.be

Kerstconcert in de kerk O.L.V. Onbevlekt in Evere

Kerstconcert in de kerk O.L.V. Onbevlekt in Evere

Zondag 19 december 2010 om 14.30 uur

In de kerk O.L.V Onbevlekt

Op de hoek van de Onze -Lieve-Vrouw en de H. Consciencelaan te 1140 Evere

Kerstconcert

Gegeven door het Koor Résonances

o.l.v. : Béatrice Sepulchre

Ten bate van de Sint-Vincentius a Paulo -vereniging

Conferentie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Vincentius en het “Frédéric Ozanam” Centrum

Met de ondersteuning van de Vereniging der Handelaars EVERE-CENTER

Toegang :

Volwassenen : 8 € – Kinderen : gratis

Inlichtingen : 0497/48.72.09 (Pierre Coppée)

De medische kosten verminderen, het kan !

De medische kosten verminderen, het kan !

Het globaal medisch dossier

Wat is dit ?

Het globaal medisch dossier (GMD) laat toe uw medische gegevens te centraliseren bij uw behandelend geneesheer.

Hoe een globaal medisch dossier openen ?

Tijdens een volgende raadpleging bij uw huisarts vraagt u om een globaal medisch dossier te openen.  U moet een bedrag betalen van 27,76 Euro om het dossier te openen.  De arts zal het vermelden op uw zorgattest.  U trekt dit bedrag integraal terug als u uw zorgattest afgeeft bij uw ziekenfonds.

Financiële voordelen

U zal genieten van een hogere terugbetaling voor raadplegingen bij deze arts, alsook bij de huisartsen die toegang hebben tot uw dossier.

Voor patiënten ouder dan 75 jaar of chronisch zieken wordt ook een bijkomende terugbetaling toegekend voor huisbezoeken.

Spreiding of vermindering van het persoonlijk aandeel

Sinds 1 februari 2007, kunnen patiënten die doorverwezen worden door hun huisarts om een specialist te raadplegen, genieten van een vermindering van hun remgeld.  Het remgeld bedraagt 5 Euro voor de gewone verzekerden en 2 Euro voor de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV).

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van een vermindering van het remgeld ?

– De patiënt moet een globaal medisch dossier (GMD) hebben.  De huisarts die de patiënt doorverwijst naar een specialist moet niet noodzakelijk het GMD beheren.

– De patiënt kan zich naar een van volgende specialisten begeven :

– cardioloog

– dermatoloog

– endocrinoloog

– gastro-enteroloog

– geriater

– gynaecoloog

– neuroloog

– zenuwarts

– oftalmoloog

– KNO

– pediater

– pneumoloog

– psychiater

– reumatoloog

– specialist interne geneeskunde

– stomatoloog

– uroloog

De vermindering van het remgeld gebeurt een keer per kalenderjaar en per specialist.  Indien de patiënt meerdere malen dezelfde specialist raadpleegt, wordt de vermindering toegepast voor de eerste raadpleging die aangeboden wordt bij het ziekenfonds voor terugbetaling.  De vermindering van het remgeld is niet van toepassing als voor het zorgattest voor de raadpleging de regeling derde betaler wordt toegepast.