Browsed by
Category: Internationaal

DRINGEND !!! Solidariteitsoproep om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de Filipijnen te helpen

DRINGEND !!! Solidariteitsoproep om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de Filipijnen te helpen

Onnodig u te zeggen dat wij uw steun nodig hebben om de slachtoffers van deze verschrikkelijke catastrofe te helpen. Onze medebroeders ter plaatse hebben ons nodig om de slachtoffers van deze tyfoon verder te kunnen bijstaan.  Ziehier de getuigenissen van Vincentianen van het eiland Cebu die zich op de plaats van de ramp bevinden om de slachtoffers van hun regio bij te staan :

 

Philippines Typhoon
photo: Aaron Favila

 

Agnes Pontijon, gewestelijke coördinatrice van de Sint-Vincentiusvereniging :

… Gisteren zijn we om 4 uur ‘s morgens naar Daanbantayan geweest.  De wegen waren moeilijk berijdbaar, electriciteitspalen waren omgevallen, soms ook op de huizen.  In de eerste plaats hebben we meer dan 150 pakketten hulpgoederen uitgedeeld.  Ik heb enkel het nodige geld voorgeschoten omdat ik het bedrag dat u gestort hebt nog niet kon afhalen. 

De situatie is uitermate ernstig – alles is verwoest, er is geen electriciteit, geen water, en geen voedsel.  De winkels zijn verdwenen en geld afhalen is onmogelijk omdat de banken eveneens vernield zijn.

We waren de eersten om er goederen te verdelen, iets later werd er water uitgedeeld.

Zelfs het consultatiebureau van de Zusters heeft geen voedsel meer en we hebben er hen ook gebracht.

In onze regio hebben 25 leden van de Sint-Vincentiusvereniging en 75 begunstigde families geen woning meer.  300 families van onze conferentie te « Baranggay » hebben hulp nodig.  We gaan er terugkeren zodra we klaar zijn om de goederen te kunnen uitdelen.

 

Janet, plaatselijke vincentiaan :

… Zeg hen dat we ongedeerd zijn maar dat we niets meer hebben.  We moeten van nul herbeginnen, maar we zijn God dankbaar dat niemand gewond is.  In onze streek zijn de huizen van 25 actieve leden van onze conferentie « St Rose » volledig vernield.  Een electriciteitspaal met transformator is op het huis van Susan gevallen.  Gelukkig zijn ze ongedeerd.

 

HELP ONS ONZE MEDEBROEDERS TER PLAATSE TE STEUNEN !

 

Gelieve uw giften te storten op volgende rekening :

« Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland vzw »

 BE55  3101 4025 7844 met vermelding « Solidariteit Filipijnen »

 

Wij danken u voor uw vrijgevigheid en uw gebeden.

 

Léon Even

Voorzitter

Boodschap van de Paus voor de Tweehonderdste verjaardag van Zalige Frédéric Ozanam

Boodschap van de Paus voor de Tweehonderdste verjaardag van Zalige Frédéric Ozanam

Zijne Heiligheid Paus Franciscus richt tot Kardinaal André XXIII, Aartsbisschop van Parijs, de leden van de Sint-Vincentiusvereniging en de deelnemers aan het internationaal colloquium “Frédéric Ozanam, voorloper van de sociale doctrine van de Kerk” zijn welgemeende lof en hij verzekert dat hij met ons zal zijn in het gebed en de dankzegging aan God.
Sinds 1833, plaatste de 20-jarige Frédéric Ozanam zijn leven in het teken van de hulp aan de minderbedeelden.  Hij besliste, samen met enkele parijse vrienden om een kleine groep op te richten om het leed van de armen te verzachten, die de naam “Liefdadigheidsconferentie”  kreeg en onder de bescherming van sint Vincentius a Paulo werd gesteld, die zijn leven heeft gewijd aan naastenliefde en zielzorg van de armen.
Paus Franciscus moedigt de leden van de Sint-Vincentiusvereniging aan zich te inspireren van het voorbeeld van geloof en naastenliefde die Zalige Frédéric Ozanam personifiëerde gedurende heel zijn leven, reeds als student en daarna als hoogleraar.  Hij moedigt ze  aan zich te laten inspireren door de goddelijke liefde in hun dienst aan de minderbedeelden.  Hij nodigt ze ook uit het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen.  Hij benadrukt dat we niet bang moeten zijn om de armsten, de zwaksten, de kleinsten liefdevol en teder aan te kijken en hen te zeggen dat God hen liefheeft, hen de tekens van zijn liefde leren herkennen ; en dat we inspanningen moeten leveren voor meer gerechtigheid in de wereld, in het licht van de sociale doctrine van de Kerk.
Door de mensen die deelnemen aan de vieringen van de tweehonderdste verjaardag,  alsook alle leden van de Sint-Vincentiusvereniging toe te vertrouwen aan de voorbede van sint Vincentius a Paulo, Zalige Frédéric Ozanam en Zalige Rosalie Rendu, geeft de Heilige Vader hen van ganser harte de pauselijke zegen.
Van het Vaticaan, 8 april 2013.
Kardinaal Tarcisio Bertone, Staatssecretaris

 

 

18 miljoen bedreigde Europeanen hebben de europese voedselhulp meer dan nodig

18 miljoen bedreigde Europeanen hebben de europese voedselhulp meer dan nodig

 

De « Secours populaire » organiseerde daarom vandaag een gigantisch « Airfood » om 13 uur op het Luxemburgplein te Brussel.

Ze hadden de tafel gedekt met borden, bestek, stoelen aangeschoven en ze zijn aan tafel gaan zitten voor een « Airfood » maaltijd, t.t.z. zonder voedsel.

Het was bedoeld als waarschuwing voor de Europese Staatshoofden die op 22 en 23 november 2012 bijeenkomen om te beslissen over de toekomst van de europese voedselhulp.

 

« Binnen 1 jaar, zullen 18 miljoen Europeanen niet meer doen alsof . »

« Zeg JA voor het behoud van de europese voedselhulp. »

 

Om de voedselhulp te behouden, hebben wij u nodig !

Daarom vragen wij u om te reageren en een mail te sturen naar : contact@vincentdepaul.be met de tekst die u hieronder vindt.

 

Het europees programma voor hulp aan kansarmen moet in 2012 worden besnoeid met 400 miljoen Euro (75 % van het bedrag).  Ik reageer tegen deze ontoelaatbare feitelijke situatie : ik schrijf.  Mijn woord is essentieel, en zal worden overgemaakt aan de europese beslissingsbevoegde personen en aan het grote publiek.

« Onderteken met uw naam »

Burundi : Renoveringsproject van de woningen te Nyabunyegeri

Burundi : Renoveringsproject van de woningen te Nyabunyegeri

Met het doel hulp te bieden aan de bevolking in Nyabunyegeri die werd geteisterd door overstromingen, heeft de Sint-Vincentiusvereniging, via de Algemene Internationale Raad, een renoveringsproject ontwikkeld voor 85 beschadigde of verwoeste woningen.

Deze woningen waren in zo’n slechte staat dat de muren moesten herbouwd worden.  Ondanks het enthousiasme en de steun van de plaatselijke autoriteiten werd het project uitgesteld tot na het regenseizoen.  Het is immers onmogelijk om adobestenen te maken als er een waterhoos heerst.  Door te kiezen voor de adobesteen, die ter plaatse wordt gemaakt, kan de bevolking meewerken aan de renoveringswerken.

Identifiatie van de begunstigden

Deze wachtperiode, voor de aanvang van de werken in juni, werd besteed om op een rechtvaardige manier te bepalen als eerste hulp nodig had.

Gezien de omvang van de schade en het aantal slachtoffers heeft de Sint-Vincentiusvereniging van Burundi zich ingezet om de minderbedeelden te identificeren.  De plaatselijke bevolking heeft daarbij geholpen.  De prioriteiten werden duidelijk bepaald (gehandicapten, weduwen en weduwnaars, bejaarde mensen, weeskinderen).  De aard van de hulp werd besproken alsook de manier waarop de plaatselijke bevolking kon meehelpen.  Op die manier waren wrevel en jaloersheid uitgesloten.

De dorpelingen werden uitgenodigd en ze konden vragen stellen opdat alles duidelijk zou zijn en misverstanden onmogelijk waren.

De Voorzitter van de Hogere Raad van Burundi heeft bij deze gelegenheid de bevolking eraan herinnerd dat dit hun project is dat het belangrijk was om samen tot een akkoord te komen.

De bevolking wonende op de drie heuvels van het district van Nyabunyegeri (respectievelijk Nyabunyegeri, Mukoranya en Kidori) heeft de lijst van de begunstigden eenstemmig opgesteld.  De Hogere Raad heeft hen gefeliciteerd voor hun dynamisme en hun samenwerkingsgevoel.

Voortgang van de werkzaamheden

In een eerste fase werden 20 woningen gebouwd.  Toen de muren er stonden werd een eerste analyse opgemaakt met als doel nuttige lessen te trekken voor de tweede fase en alzo de bouw van de 65 andere woningen te verbeteren.

In dit stadium is de eerste fase bijna afgerond.  Er ontbreken enkel nog enkele daken in plaatijzer.

In afwachting van de levering van de staalplaten hebben sommige mensen een dekzeil aangebracht en hebben ze hun intrek genomen in hun nieuwe woning.

Zoals voorzien, heeft deze fase toegelaten enkele problemen te ontdekken die heel snel konden worden opgelost dankzij de hulp en het advies van de Vincentianen van de omliggende conferenties.

De nodige bouwstenen werden vervaardigd tijdens het droge seizoen en de bouw van de 65 andere huizen is van start gegaan.

Eens te meer is bewezen dat een plaatselijk initiatief, waarbij de bevolking betrokken wordt, de beste waarborg is om dit soort projecten tot een goed einde te brengen.

We zullen niet nalaten u op de hoogte te houden wanneer de werkzaamheden voltooid zijn.

Michael Thio, algemene voorzitter, benoemd tot lid van de Pauselijke Raad “Cor Unum”

Michael Thio, algemene voorzitter, benoemd tot lid van de Pauselijke Raad “Cor Unum”

De Heilige Vader heeft Michael Thio, in zijn hoedanigheid van Algemene Voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging, tot lid van de Pauselijke Raad “Cor Unum” benoemd.

De pauselijke raad “Cor Unum” (een enkel hart) voor de humane en christelijke bevordering is een afdeling van de Romeinse Curie.  Zijn rol en zijn werking worden omschreven in de artikels 145 tot 148 van de apostolische constitutie Pastor Bonus.

Hij « drukt de toewijding van de katholieke Kerk uit ten opzichte van de noodlijdenden, opdat de menslievende verbondenheid aangemoedigd zou worden en dat de christelijke naastenliefde zich zou openbaren ».  (Artikel 145).

De raad werd op 15 juli 1971 opgericht door Paus Paulus VI met de apostolische brief Amoris officio.  De taken van de raad zijn omschreven in het artikel 146 van Pastor Bonus en kunnen van 3 aarden zijn.

De raad oefent concreet de liefdadigheid uit in naam van de Paus.  Hij verdeelt de giften die werden toegewezen door de paus om de bevolking van de ontwikkelingsregio’s of om de slachtoffers van rampen bij te staan.  Johannes Paulus II heeft twee stichtingen opgericht, een voor de Sahel in 1984 en Populorum Progressio in 1992.  Ze vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de raad.

De eerste om te strijden tegen de ontvolking in Afrika.  De tweede om de inheemse en vermengde afro-amerikaanse en landbouwersbevolking van Latijns-Amerika en de Caraïben te helpen.

Hij begeleidt en coördineert de liefdadigheidsacties van de verschillende katholieke instellingen, in het bijzonder die van het netwerk “Caritas international”.

Tenslotte breidt de raad een echte pastorale van de liefdadigheid uit.  In het bijzonder, door de boodschap van de Heilige Vader voor te bereiden voor de Vasten en steunt het vrijwilligerswerk.

Boodschap van Michael Thio, nieuwe algemene internationale voorzitter, aan de Vincentianen

Boodschap van Michael Thio, nieuwe algemene internationale voorzitter, aan de Vincentianen

Op 29 mei 2010 werd M. Michael Thio van Singapour, te Salamanca, Spanje, verkozen tot XVde Algemene Voorzitter, met 87 % van de stemmen.  Hij zal in functie treden op 27 september 2010.  Hieronder vindt u zijn boodschap aan alle Vincentianen in de wereld.

Mijn beste Vincentiaanse Medebroeders,

Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen waarvan u blijk gaf door mij te verkiezen als 15de Algemene Voorzitter.  Ik zal uw gebeden en uw steun nodig hebben opdat we, samen met het Bestuur van de Algemene Internationale Raad, het prachtige werk van onze stichters kunnen verderzetten.  Wij zijn geroepen voor een Vincentiaanse missie en voor een dienstenmissie van Christus temidden van de armen.  We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid ons te vergewissen dat we onze belofte en onze verbintenis naleven aan de zijde van Christus, Zalige Frédéric Ozanam en zijn metgezellen.

Vandaag maakt de Vereniging deel uit van een van de meest geëerbiedigde, gekende, bloeiende en inspirerende liefdadigheidsapostolaten in de wereld.  Op grond van de vroomheid, vindingrijkheid en inspiratie van Zalige Frédéric en zijn vrienden, verleent de Vereniging respect en hulp aan miljoenen armen in de wereld.  Wij noemen hen « onze vrienden in nood ».  Wij maken deel uit van deze erfenis en, u en ik, zullen ze in stand houden en we zullen ze beter maken door een systemische verandering en door de menselijke waardigheid weer in te voeren.  Zalige Frédéric Ozanam zei « Laten we naar de armen toegaan.  We moeten niet enkel praten, maar handelen en via onze daden de vitaliteit van ons geloof uitdrukken».

Het lijdt geen twijfel, uw vrijgevigheid en uw inzet om uw tijd en uw krachten te bundelen om u in te zetten voor de armen is lofwaardig.  Niettemin moeten we ervoor zorgen dat onze dienst voor de armen kenmerkend en heilzaam is.  Ons werk moet ons christelijk leven als apostelen van Christus uitstralen.  We moeten een werk- en gebedsgemeenschap blijven, Christus in het centrum van ons leven houden, en dat doen wij.  Eenieder moet steeds meer een volgeling van Christus zijn, een beter mens worden, een beter Vincentiaan en een beter Christen zijn.  « De Liefde van Christus dringt ons », zoals de Heer het ons zegt in 2 Cor 5 : 14.

Ik wens enkele hoofdthema’s van mijn programma in het kort samen te vatten, thema’s waaraan wij ons moeten wijden en die we moeten uitbreiden :

Spirituele vorming, vorming van de bestuurders en de leden

De spirituele vorming van de leden is absoluut fundamenteel en noodzakelijk om ons apostolaat en onze vincentiaanse spiritualiteit te vergroten.  De vorming en de ontwikkeling van de bestuurders en leden zijn essentieel als we willen dat ze goede en geïnspireerde leden en leiders zijn.

Internationalisatie

Als globale charitatieve organisatie zullen we de internationalisatie van de Vereniging blijven nastreven en ze versterken.  We zullen ook de diverse nationaliteiten binnen het Bestuur van de Algemene Raad blijven behouden.

Groei van de Vereniging

Dit omvat zowel de vestiging in nieuwe landen als de uitbreiding van onze dienstenbundel.  De Internationale Structuur zal de actie ondersteunen door Internationale Verbroederingen en met de hulp van VinPaz.

Communicatie

Een doeltreffende communicatie is een essentieel onderdeel van de overbrenging van de informatie.  Ze bevordert de duidelijkheid en de kennis van de situaties zowel binnen als buiten de Vereniging.

Jeugd / Jonge Volwassenen

Het is essentieel zich te concentreren op de jeugd, de jonge volwassenen en hun ontwikkeling.  Het is ook noodzakelijk hen sterk aan te moedigen en hen alle mogelijke opportuniteiten te geven om actief deel te nemen aan de groei, het leiderschap en de vitaliteit van de Vereniging.

Vincentiaanse Familie

Het is belangrijk te werken aan een grotere samenwerking met de verschillende afdelingen van de Familie.  In het bijzonder voor de wederzijdse heilzame projecten en voor het uitwisselen van onze kennis, ervaring, deskundigheid en bekwaamheden.

Verhouding met de Hiërarchie

We zullen de nauwe en sterke banden met de Hiërarchie behouden.

Interconfessionele samenwerking

We zullen met andere Katholieke en Christelijke organisaties samenwerken aan liefdadigheids- en rechtvaardigheidswerken in de zin van dialoog en oecumenische acties van de Kerk.

Volksrepubliek China

We moeten met voorzichtigheid en oplettendheid werken aan de ontwikkeling van  activiteiten in China.

Financiën

Wij danken de 16 landen van het Concordaat die beloofd hebben om regelmatig hun solidariteitsbijdrage te storten, dit heeft de financiën van de Algemene Raad aanzienlijk verbeterd.  Wij vragen aan alle andere landen om eveneens hun bijdrage te blijven leveren want dit is essentieel, en verplicht volgens de Statuten.

Het gaat hier in geen geval over een complete lijst maar ze geeft onze belangrijkste oriëntatie weer.  In functie van de evolutie zullen we, indien nodig, de prioriteiten herzien.  Laten we samenwerken in de geest van onze stichters om de droom van Zalige Frédéric te verwezenlijken : « de wereld te omsluiten in een netwerk van liefdadigheid ».

« Gelukkig wie zorgt voor de armen !  De Heer zal hem bewaren en in leven houden. » (Psalm 41 : 2-3)

Laten we ons bewaren in onze gebeden en de voorspraak van Moeder Maria, St Vincentius en Zalige Frédéric nastreven en onze Vincentiaanse roeping verderzetten voor de glorie van God.

Dank aan allen en dat God u moge zegenen !

Michael Thio,

XVde Algemene Voorzitter

Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan

Vrijwillige 50-plussers … schrijf u in voor de europese reisuitwisselingen

2009, een succesvol jaar voor het Mobiliteitsplan!

Dankzij de steun van de Europese Unie hebben een vijftigtal Vincentianen kunnen deelnemen aan onze veertien reisuitwisselingen aan weerszijden van de grens, georganiseerd in gans Europa tussen mei en november 2009.  Deze reizen boden de gelegenheid aan vrijwillige 50-plussers om zich te vormen en de plannen te ontdekken van de Europese Conferenties en Nationale Raden.  De bezochte projecten, ten voordele van de armen zijn zeer uiteenlopend: concert gerealiseerd door gehandicapte kinderen (Hongarije), huisbezoeken (Italië), ten laste nemen van gevangenen (Schotland), raad aan mensen met schuldenlast (Spanje), intergenerationeel vrijwilligerswerk (Italië) of ook nog, bezoek aan een niet-vincentiaanse sociale vereniging (Frankrijk).  De Vincentianen die deelgenomen hebben zijn zeer tevreden over hun ervaringen in Europa.  Ze wensen zich te inspireren van de bezochte projecten om hun acties op het terrein te vernieuwen.  Ze onthouden ook het belang om goede ervaringen te delen, om de zwaksten beter te kunnen dienen, en de noodzaak om nieuwe contacten te leggen en te smeden tussen de vrijwilligers op europees vlak.

Een Vincentiaanse dame van 60 jaar, getuigt na een reis naar Roemenië :

«We hebben de opportuniteit die ons werd gegeven in het kader van het Mobiliteitsplan heel erg gewaardeerd.  Tijdens dit interessant bezoek hebben we veel geleerd over het Vincentiaans werk in Roemenië.  We hebben onze ideeën en ervaringen uitgewisseld met de talrijke leden over een centrum voor zwaardove mensen en ook de verschillende bijzonderheden van de cultuur van het land ontdekt.  Het was een vreugde om zo warm onthaald te worden, waar we ook naar toe gingen.  Ik hoop echt dat onze opgedane ervaring het ons mogelijk zal maken onze banden te versterken tussen de Sint-Vincentiusvereniging in Engeland & Wales en Roemenië en onze samenwerking nog meer zal bevorderen.» Mary A, England &Wales.

2010, laatste jaar om deel te nemen aan het Mobiliteitsplan …

Het jaar 2010 is het laatste jaar van het Mobiliteitsplan, gestart in 2007 voor een periode van drie jaar.  Het is nog tijd om reisuitwisselingen te organiseren in Europa: durf de ontmoeting met de andere europese vrijwilligers aan!  Dit zal u toelaten nieuwe projecten te ontdekken, uw acties voor de minderbedeelden te verdiepen, maar ook uw ervaringen en know-how te delen.  Er blijven nog talrijke te bezoeken projecten over in Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, en Hongarije … en uw reiskosten (transport- en verblijfskosten) worden ten laste genomen door de Europese Unie.

Als u 50-plusser bent en indien u wenst deel te nemen aan het Mobiliteitsplan of indien u meer inlichtingen wenst, aarzel niet de pagina “Mobiliteitsplan” te bekijken op de site: http://www.ssvpglobal.org/index.php/fr/projet-mobilite.html of contacteer Marie Grosjean: marie.grosjeanATozanet.org